Przejdź do treści

  • Osoby niepełnosprawne
  • POMOC SPOŁECZNA I PIECZA ZASTĘPCZA
  • Formularze on-line

Projekt „Spektrum korzyści”

Projekt „Spektrum korzyści” - Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu świdnickiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1: Aktywne włączenie.

Czytaj więcej: Projekt „Spektrum korzyści” 

27 maja dniem wolnym od pracy w PCPR w Świdniku

Informujemy, że w dniu 27.05.2016 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku będzie nieczynne. Sprawy urzędowe załatwiać można od poniedziałku 30.05.2016 r., od godz. 9:00. Za utrudnienia przepraszamy.

2 maja dniem wolnym od pracy w PCPR w Świdniku

Informujemy, że w dniu 02.05.2016 r. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku będzie nieczynne. Sprawy urzędowe załatwiać można od środy 04.05.2016 r., od godz. 7:15. Za utrudnienia przepraszamy.

Program 500+ w pieczy zastępczej

W związku wejściem w życie 1 kwietnia 2016 r. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) wprowadzającej zmiany w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Czytaj więcej: Program 500+ w pieczy zastępczej

Uwaga: terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Informujemy, iż rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2016. Wzory wniosków o udzielenie dofinansowania, wraz z wymaganymi załącznikami, mogą Państwo pobrać w zakładce Wnioski do pobrania oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Informacji na temat realizacji programu udziela Pan Józef Jurczykowski (Moduł I) pod numerem telefonu 81 751 54 32 oraz Pani Agnieszka Kusy (Moduł II) pod numerem telefonu 81 759 11 34.

Jednocześnie przypominamy o terminach przyjmowania wniosków:
- w ramach Modułu I – do dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- w ramach Modułu II - do dnia 30 marca 2016 r. (obecnie: do dnia 15 kwietnia 2016 r.)* dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016, oraz do dnia 10 października 2016 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017.

* z uwagi na możliwość wystąpienia niedogodności dla osób niepełnosprawnych z powodu skrócenia czasu przewidzianego na przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach pierwszego cyklu rozpatrywania wniosków, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraził zgodę, aby termin ten został przedłużony w bieżącym roku do dnia 15 kwietnia.

Projekt realizowany przy pomocy UE

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!