Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w związku z przystąpieniem przez Powiat Świdnicki do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w prowadzonym przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu i dostawy wyposażenia na cele realizowanych zadań w trybie zdalnego nauczania, w tym zakup laptopów z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego: zestawu interaktywnego (tablica interaktywna , projektor), urządzeń wielofunkcyjnych, słuchawek z mikrofonem, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19". Więcej informacji na stronie BIP


Drukuj