Projekt " Klub Seniora w Gminie Trawniki"

Informujemy, że Gmina Trawniki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "DOLINA GIEŁCZWI" realizuje projekt "Klub Seniora w Gminie Trawniki".  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu "Klub Seniora w Gminie Trawniki" jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i asystenckich w zakresie działania osamotnieniu i marginalizacji społecznej wśród 42 osób (21 kobiet, 21 mężczyzn), powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Gminy Trawniki (woj. lubelskie) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, poprzez wsparcie ich usługami społecznymi w postaci utworzenia i działalności Klubu Seniora lub usługi asystenckie.


Drukuj  

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15