Formy pomocy dla osób usamodzielnianych

Formy pomocy dla osób usamodzielnianych Odsłony: 1706

Podstawa Prawna:

Formy pomocy:

Osobie, opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą po dniu 1 stycznia 2012 r zostaje objęta pomocą w przypadku, gdy jej umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  1. kontynuowanie nauki,
  2. usamodzielnienie,
  3. zagospodarowanie,
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  2. zatrudnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 1. 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 2. 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
Drukuj