Zasady przyznawania dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się dwie kategorie podmiotów:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Warunki uzyskania dofinansowania:

  • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalnych do realizacji zadania,
  • udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, brak choćby jednego wyklucza wnioskodawcę z możliwości ubiegania się o uzyskanie dofinansowania.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60%kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Druki wniosków - sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15