Zasady przyznawania dofinansowania do tłumacza języka migowego

Usługi tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.

Dofinansowania udziela się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę określającą kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsca realizacji usługi.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Druki wniosków - usługi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika dla osób dorosłych
  2. wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika dla osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych
  3. zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika - załącznik wymagany do powyższych wniosków

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15