Kierowanie do DPS

Zasady kierowania do ośrodków wsparcia

Wniosek o skierowanie do środowiskowych domów samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem ŚDS terminu przyjęcia.

Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
  • orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do ŚDS.

Pierwszą decyzję kierującą wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, natomiast następne decyzje wydawane są na czas określony, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego

Uczestnicy ŚDS podczas zajęć mogą korzystać z usług terapeutycznych, opiekuńczych, jak również mają zapewnione wyżywienie.


Drukuj  

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15