Orzekanie o niepełnopsrawności do 16 r.ż.

Orzeczenie o niepełnopsrawności wydaje się niepełnopsrawnemu dziecku, które nie ukończyło 16 roku życia, jeśli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywalnym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrawłej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodujacą koniecznośc zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne dziecku w tym wieku.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:

  • zasiłku pielęgnacyjnego,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym ze względu na obnizoną sprawność ruchową,
  • innych (na podstawie odrebnych przepisów np. prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju, ulg podatkowych).

Podstawą wydania orzeczenia jest:

  • wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka o wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu do spraw ozrekania o niepełnopsrawności, wydane nie wcześniej niz na 30 dni przed złożeniem wniosku!

Do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację istotną dla ustalenia niepełnopsrawności (np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań, opinie psychologiczne itp.).

Dokumentacja może być załączona w kserokopii wówczas należy przedstawić do wglądu orginały aby pracownik zespołu mógł potwierdzić za zgodność. Przeświedlenia, klisze, płyty należy przedstawić w dniu posiedzenia składu orzekającego.

Na posiedzeniu składu orzekającego należy przedłożyć obowiązkowo dokument potwierdzający tożsamość dziecka oraz opiekuna prawnego.

Orzeczenie o niepełnopsrawności wydaje się maksymalnie na okres do ukończenia 16 roku życia dziecka. Jeśli dziecko kończy 16 lat podlega orzekaniu o stopniu niepełnopsrawności.

WAŻNE!

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia i został wyznaczony termin jej uzupełniena, a wnioskodawca tego nie dopełnił wówczas wniosek pozostaje bez rozpatrzenia - § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niestawienie się dziecka z przedstawicielem ustawowym na wyznaczonym posiedzeniu składu orzekającego powoduje pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia, chyba, że niestawienie się zostało usprawiedliwione w ciągo 14 dnia od wyznaczonego terminu posiedzenia - § 7 ust. 6 rozporządzenia.

Jeżeli dziecko posiada ważne orzeczenie Zespołu i nie nastapiło istotne pogorszenie stanu zdrowia – w celu zachowania ciągłości orzeczenia nowy wniosek o ponowne orzeczenie nie powinien być złożony czesniej niż na 30 dni przed upływm ważności posiadanego orzeczenia. Jeżeli wniosek bedzie złożony wczesniej, Zespół wyda decyzję o odmowie wydania orzeczenia.


Drukuj  

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15